بازدید شهردار محترم اصفهان جناب آقای دکتر قاسم زاده از معاونت شهرسازی و معماریکد محتوا 41568