الویت بندی اجرای پروژه های بازآفرینی شهری محله قائمیه با حضور معاون شهرسازی و معماریکد محتوا 41531