سال جهش تولید
میگویند باغ هزارجریب، از باغهای دوران صفویه، هفت کبوترخانه داشته است. از آن هفت کبوترخانه حاال یکی برایمان باقی مانده و شده میدانی که محور تحوالت اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این شهر ْ معروف و حاال به است. این کبوترخانه در...