سال جهش تولید
  • 1399-11-15 10:26
  • كد محتوا:29652
اطلاعيه تغييرات ايجاد شده در نحوه محاسبه عوارض

در اجراي مفاد تبصره يك ماده پنجاه قانون ماليات بر ارزش افزوده بدينوسيله مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تغييرات ايجاد شده در نحوه محاسبه عوارض، جهت اجرا در سال 1400 با شماره 4251/99/28 مورخ 13/11/99 به شرح ذيل اعلام عمومي مي گردد: 

الف: اصلاح تعرفه عوارض كسب و پيشه موجود و تعيين تعرفه مشاغل جديد

ب: افزايش 15درصدي ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني پايه سال 1400 نسبت به سال 1399 در كليه رديف هاي دفترچه  

ج: اصلاح پنجاه رديف از دفترچه ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني