اطلاعيه تغييرات ايجاد شده در نحوه محاسبه عوارض

در اجراي مفاد تبصره يك ماده پنجاه قانون ماليات بر ارزش افزوده بدينوسيله مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تغييرات ايجاد شده در نحوه محاسبه عوارض، جهت اجرا در سال 1400 با شماره 4251/99/28 مورخ 13/11/99 به شرح ذيل اعلام عمومي مي گردد: 

الف: اصلاح تعرفه عوارض كسب و پيشه موجود و تعيين تعرفه مشاغل جديد

ب: افزايش 15درصدي ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني پايه سال 1400 نسبت به سال 1399 در كليه رديف هاي دفترچه  

ج: اصلاح پنجاه رديف از دفترچه ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكونيکد محتوا 29652

برچسب ها