معاونت شهرسازي

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گنجينه اي است مملو از متخصصان و كارشناسان توانا و انديشمند، مجموعه اي ذي قيمت كه توانسته است در ارتباطي مؤثر با جامعه علمي و كارشناسي شهراصفهان و كشور عزيزمان ايران اسلامي منشأ خدماتي بزرگ و ارزشمند باشد . گزافه نيست كه اين معاونت را مغز متفكر شهرداري ناميده اند چرا كه افق آينده ، دورنما و جهت گيري شهر و شهرداري از اين مغز متفكر نشأت مي گيرد . از بررسي ، طراحي و تصويب پروژه هاي عمراني گرفته تا طرحهاي تفصيلي و ضوابط ساخت و ساز همگي در اين معاونت تهيه و تدوين مي گردند.

  ديدگاه هاي معاونت شهرسازي و معماري بر اصول زير استوار است:   حركت در جهت نيل به توسعه پايدار    توجه به نياز آينده شهرسازي و تدارك برنامه هاي مناسب به منظور برآوردن اين نيازمنديها    فقر زدايي از طريق ايجاد تعادل در توزيع امكانات شهري   تهيه طرحهاي تفصيلي به منظور ايجاد تعادل در توزيع امكانات شهري   قانونمند كردن ضوابط حاكم بر ساخت و ساز شهري   تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان براي شهروندان   ارتقاء كيفي محيط شهري ، از طريق بهينه سازي احجام و كالبد شهر   تلاش در جهت تعادل و هماهنگي بين مسائل كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و زيست محيطي در سطح شهر   بهبود مستمر فرآيندها با استفاده ارخلاقيت و ابتكار كاركنان   آموزش مستمر و موثر كاركنان و ارتقاء فرهنگا كيفيت و مشاركت   كليه كاركنان اهداف و اصول فوق را در ك نموده و مسئولانه به آنها عمل مي نمايند و در اين راستا از حمايتهاي معاونت برخوردار مي باشند.

 کد محتوا 20344