ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی
  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی  

۱-  تعاریف و اصول پایه

۲-  ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی (کاربری) و همجواری

۳-  ضوابط و مقررات تفکیک

۴-  ضوابط و مقررات تجمیع

۵-  ضوابط و مقررات سایه اندازی ، استقرار بنا و مشرفیت

۶-  ضوابط و مقررات فضاهای نورگیری – بازشوها و تهویه

۷-  ضوابط و مقررات پیش زدگی 

۸-  ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا

۹-  ضوابط و مقررات نحوه محاسبه سطح زیربنا

۱۰- ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی و مادی ها

۱۱- ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۲- ضوابط و مقررات پخ معابر

۱۳- ضوابط و مقررات مربوط به عرصه و حرائم بناها و محوطه های تاریخی

۱۴- ضوابط و مقررات مجموعه سازی (آپارتمان سازی)

۱۵- ضوابط و مقررات نماسازی

۱۶- ضوابط و مقررات تاسیسات ساختمان

۱۷- ضوابط و مقررات حرائم (خطوط انتقال نیرو ، گاز، آب و ... )

۱۸- پیوست ها

 

   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


کد محتوا 20340