سال جهش تولید
خودرو چنان در تار و پود شهرهای امروز تنیده و جا خوش کرده که شهر بدون خودرو یا شهری با تردد حداقلی خودرو برای شهروندان سخت و بعضا غیرقابل پذیرش است.
1399-06-31 07:01